Zapraszamy do stworzenia wspólnego reportażu!

Już wiadomo, że koronawirus istotnie wpłynął na nasze codzienne życie: pracę, zakupy, sposób spędzania wolnego czasu. Chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnego udokumentowania życia w czasie „odosobnienia” i akcji #zostanwdomu

Przesyłajcie nam swoje zdjęcia na adres: reportaz@epanel.pl

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu reportażowego „Jak koronawirus zmienił nasz świat?”

1. Definicje

Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Konkurs – konkurs opisany i prowadzony według zasad opisanych poniżej;
 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 1. Jury – komisja oceniająca Filmy zgłoszone do Konkursu;
 1. Praca konkursowa – fotografia dotycząca koronawirusa i zmian, jakie epidemia spowodowała w codziennym życiu;
 1. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Konkursu ukończyła 15 rok życia;
 1. Portal Organizatora – portal internetowy panelu epanel.pl należący do spółki ARC Rynek i Opinia, dostępny pod adresem internetowymwww.epanel.pl

2. Organizacja Konkursu

 • Organizator Konkursu ogłasza Konkurs, którego cel, zasady i nagrody zostały opisane w Regulaminie.

2.2. Cel i motyw przewodni Konkursu
Celem Konkursu jest stworzenie reportażu konsumentów z czasów epidemii koronawirusa

 • Jury
  2.3.1. Zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców nagród wyłania Jury.
  2.3.2. W skład Jury wchodzą: Magdalena Felczak – PR Manager ARC Rynek i Opinia, Michał Piechocki – Online Research Mananger
  2.3.3. Pracami Jury kieruje przewodnicząca Jury, którą jest Magdalena Felczak.
 • Uczestnictwo w Konkursie


3.1. W Konkursie może uczestniczyć tylko osoba opisana w § 1 pkt 6 Regulaminu.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz przygotowanie i przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika pracy konkursowej.
3.3. Prace konkursowe należy przesyłać w wiadomości prywatnej do fanpage’a epanel.pl na FB lub na adres: reportaz@epanel.pl Przesłanie pracy konkursowej na wskazany adres jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na publikowanie pracy na stronie internetowej i w social mediach z zachowaniem ochrony danych osobowych.
3.4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
3.5. Każdy Uczestnik Konkursu może przygotować i zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu.
3.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także pracownicy lub przedstawiciele innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również ich osoby najbliższe.

4. Praca konkursowa

4.1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie rzeczywistości w domach, na ulicach w obliczu epidemii koronawirusa, czyli, np.

 • Jak zmieniło się Wasze życie? Jak pracujecie? Jak się udzielacie towarzysko? Jak robicie zakupy? Z jakich usług korzystacie?

4.2. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych.

4.3. W celu zrobienia pracy konkursowej Uczestnik Konkursu nie może narażać zdrowia swojego i swoich bliskich i powinien stosować się do zaleceń rządu, związanych z pozostaniem w domu.

5. Nagrody

5.1. Zwycięzców Konkursu wybiera spośród Uczestników Konkursu Jury.
5.2. W ramach Konkursu wyłanianych jest dziesięciu Zwycięzców
5.3. Nagrody

 • Nagrodą dla każdego Zwycięzcy jest zestaw gadżetów epanel, w którego skład wchodzą: kubek oraz czyścik do ekranu telefonu/ laptopa/ tabletu.
 • Nagrody Zwycięzcom będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzców.
 • W ocenie prac konkursowych przez Jury nie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 •  

6. Czas trwania i harmonogram Konkursu

6.1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 18.03.2020 do 30.04.2020

Harmonogram
18.03.2020 – 20.04.2020 – Przekazywanie prac konkursowych
Do 28.04.2020 – Wyłonienie Zwycięzców
30.04.2020 – Ogłoszenie wyników Konkursu
Do 10.05.2020 – Wysyłka nagród – termin może się zmienić w zależności od sytuacji związanej z epidemią


6.2. Organizator może bez podania przyczyn wydłużyć termin przekazywania prac konkursowych do 14 dni – wówczas wszystkie powyższe daty zostaną adekwatnie przesunięte o 14 dni. W przypadku wydłużenia terminu Konkursu Organizator poinformuje o tym na swoim fanpage’u.

 • Prawa autorskie


7.1. Zdjęcia oraz wypowiedzi literackie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).


7.2. Uczestnik Konkursu przekazując prace konkursową Organizatorowi przelewa na jego rzecz wszelkie przysługujące mu i zbywalne prawa opisane w ust. 2, w szczególności prawa autorskie majątkowe, a także oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego warunki, w szczególności w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw opisanych w ust. 2. Ponadto Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń do utworu, w szczególności prawa do wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych.


7.3. Poprzez przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do pracy oraz do wszystkich utworów w nim wykorzystanych, prawa zależne oraz prawa pokrewne. Uczestnik Konkursu ponadto oświadcza tym samym, iż posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób (fizycznych, prawnych lub osób, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego) utrwalonych pracy oraz zgodę tych osób na nieodpłatne wykorzystanie (np. udostępnianie, rozpowszechnianie) przez Uczestnika Konkursu i Organizatora ich wizerunku.


7.4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na następujących nośnikach: w komputerach, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach stałych i przenośnych, dyskach trwałych, przenośnych, USB, CD, DVD, w telewizji, radiu, internecie, portalach społecznościowych np. Facebook, tematycznych, np. YouTube

 • Dane osobowe
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Administratorem danych  jest ARC Rynek i Opinia ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.arc.com.pl
 • Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez czas trwania konkursu i potrzebny na rozpatrzenie ew. odwołań uczestników oraz wymagany przepisami prawa, dane nie będą udostępniane do podmiotów trzecich, uczestnikom przysługuje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu kontrolnego.
 • Postanowienia końcowe

9.1. Konkurs prowadzony jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne roszczenia osób trzecich związanych z pracami konkursowymi zgłoszonymi przez Uczestników Konkursu.

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie i dopełnienie przez Uczestnika Konkursu obowiązku podatkowego w związku z przyznaną nagrodą.
9.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
9.5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować w wiadomościach prywatnych przez fanpage epanel.pl lub na adres reportaz@epanel.pl

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel