1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin/ Warunki korzystania) określa zasady działania ePanel.pl,
w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje się wyłącznie do Uczestników.

1.2. ePanel.pl jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej.

1.3. Właścicielem ePanel.pl i Administratorem danych jest spółka ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dygasińskiego 18, 01-603 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000121884, NIP 5252088592, REGON 01483465100000, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu ARC.

1.4. Zasady działania ePanel.pl pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org) oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Uczestnictwo w ePanel.pl jest całkowicie dobrowolne.

2.2. Uczestnikiem ePanel.pl może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji, zwana dalej Uczestnikiem. Do Epanel.pl może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 16 lat. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą przystąpić do ePanel.pl pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego na przystąpienie Uczestnika do ePanel.pl na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie. Wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.3. Rejestracja w ePanel.pl polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.ePanel.pl, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu na wybrany kanał komunikacji.

2.4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w ePanel.pl jest przestrzeganie zasad Regulaminu.

2.5. Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.

2.6. Po zakończeniu rejestracji Uczestnikowi przydzielane jest konto (dalej jako Konto Uczestnika)
i hasło w ePanel.pl. Na Koncie Uczestnika zapisane są wszystkie informacje dotyczące Uczestnika. Uczestnik ma pełny wgląd do swoich danych oraz możliwość ich samodzielnej aktualizacji. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia Konta Uczestnika.

2.7. Uczestnicy otrzymują na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zaproszenia do udziału w badaniach. Zaproszenie zawiera link do ankiety online oraz szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym przybliżoną długość ankiety w minutach oraz możliwą do uzyskania liczbę punktów).

2.8. Zaproszenia do udziału w badaniach są wysyłane do Uczestników spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne na podstawie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, na wskazany w formularzu adres mailowy. Dane demograficzne Uczestników są zbierane w celu zapewnienia możliwości odpowiedniego kierowania zaproszeń do badań do osób spełniających dane kryteria społeczno-demograficzne; służą one również do analizy wyników badań w odpowiednich grupach wg kryteriów demograficznych. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań są zmienne. Decyzja o wyborze uczestników do udziału w badaniach należy wyłącznie do ARC Rynek
i Opinia. Decyzja podejmowana jest każdorazowo na podstawie jednolitych kryteriów dobieranych
w oparciu o metodologię badań rynku oraz zasad prowadzenia badań.

2.9. Liczba zaproszeń do udziału w badaniach przesyłana do Uczestników zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań. ARC Rynek i Opinia nie gwarantuje minimalnej liczby wysyłanych zaproszeń do badań.

2.10. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania prawdziwych i rzetelnych odpowiedzi na pytania ankiety. Wpisywanie przypadkowych znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i niezgodnych z prawdą. Takie zachowanie stanowi naruszenie zasad Regulaminu.

2.11. Branie udziału w badaniach nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w ankiecie, do której dostał zaproszenie.

2.12. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości ePanel.pl: baz danych
i treści udostępnionych w ePanel.pl i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody ARC.

2.13. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w ePanel.pl objęte są ochroną prawa autorskiego na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Zasady przyznawania i odejmowania punktów oraz wymiany punktów

3.1. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do badania (otrzymają zaproszenie) i odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety w określonym terminie, wypełnią ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą, otrzymują punkty, których liczba zależy od długości ankiety i jest podawana każdorazowo
w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu. W szczególnych przypadkach Uczestnicy otrzymują inną formę gratyfikacji, która jest określana w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.

3.2. Punkty za wypełnioną ankietę są naliczane na Konto Uczestnika automatycznie po zakończeniu badania. W wyjątkowych przypadkach wynagrodzenie za udział w badaniu może być naliczone
z opóźnieniem – takie sytuacje są sygnalizowane w zaproszeniu do badania.

3.3. Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane przez Uczestnika w formularzu wypłat. Wymiana punktów na wynagrodzenie pieniężne powoduje obniżenie stanu zgromadzonych punktów o wartość punktową wynagrodzenia pieniężnego.

3.4. Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie do 45 dni od daty poprawnego zgłoszenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na Koncie Uczestnika oraz zlecenie wypłaty.

3.5. Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1 zł to 1 punkt.

3.6. Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 50 punktów.

3.7. Punkty zebrane przez Uczestników na koncie Uczestnika wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na wynagrodzenie pieniężne zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu punkty, które nie zostały wymienione wynagrodzenie pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.

3.8. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych punktów, logując się na swoje Konto Uczestnika.

3.9. Kwota zgromadzona przez Uczestnika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu z dnia
1 sierpnia 2014 r. zostaje przeliczona na punkty wg przelicznika, o którym mowa w §3 pkt. 3.5. Punkty o których mowa w zdaniu poprzednim, wygasają w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu z dnia 1 sierpnia 2014 r. i po upływie tego terminu będą odjęte z Konta Uczestnika.

3.10. Uczestnik, który rozpoczął wypełnianie ankiety, ale nie został zakwalifikowany do dalszej części badania, otrzymuje 0,2 punktu.

3.11 ARC zastrzega sobie prawo do nieprzyznania lub odjęcia punktów za udział w badaniu w przypadku:

– udzielania nieprawdziwych odpowiedzi w ankietach,

– udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi, udzielanie zaprzeczających odpowiedzi),

– udzielania złych odpowiedzi na pytania kontrolne i/lub na pytania sprawdzające uważność czytanych treści.

4. Rezygnacja z uczestnictwa

4.1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w ePanel.pl.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnik może dokonać wymiany zgromadzonych na swoim koncie punktów na wynagrodzenie pieniężne na zasadach określonych w §3. Warunkiem wymiany jest poinformowanie ARC o chęci jej dokonania drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://epanel.pl/epanel/kontakt/ oraz wypełnienie formularza wypłat. Wynagrodzenie jest przekazywane na podane przez Uczestnika konto bankowe w terminie 45 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza wymiany.

4.3. W przypadku niepoinformowania ARC przez Uczestnika o chęci dokonania wymiany, w terminie 60 dni od daty rezygnacji z uczestnictwa w ePanel.pl, zgromadzone punkty na koncie Uczestnika wygasają.

4.4. W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy ePanel.pl po upływie terminu 60 dni, o którym mowa w § 4 pkt. 4.3 Regulaminu.

5. Usunięcie konta

5.1. Konto Uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w ePanel.pl, zostaje usunięte, jednakże Uczestnik zachowuje prawo do wymiany punktów na wynagrodzenie, na zasadach określonych w § 4.

5.2. ARC zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika w przypadku:

1) naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,

2) posiadania przez Uczestnika wielu Kont,

3) udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,

4) udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi),

5) używania zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi,

6) nieuzupełnienia trzech ankiet, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie,
w ciągu roku kalendarzowego,

7) niezalogowania się Uczestnika w terminie 360 dni od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na Koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;

8) niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

5.3. Uczestnik, którego Konto zostało usunięte, traci prawo do wymiany zgromadzonych na nim punktów na wynagrodzenie bądź Nagrody z zastrzeżeniem §5 pkt 5.4.

5.4. W przypadku usunięcia konta na skutek niewyrażenia zgody na zmiany w regulaminie Uczestnik ma prawo w terminie 60 dni od daty otrzymania informacji zgodnie z §5 pkt 5.5., żądać wymiany zgromadzonych przez niego punktów na wynagrodzenie. Jeżeli w tym terminie Uczestnik nie skorzysta z tego prawa, zgromadzone punkty wygasają.

5.5. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu konta drogą mailową za potwierdzeniem nadania.

6. Ochrona danych osobowych i poufność

6.1. ARC Rynek i Opinia zapewnia, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych, rozliczeniowych i przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz praw podmiotów znajdują się w Klauzuli informacyjnej oraz Polityce prywatności ePanel.pl.

6.2. Dane demograficzne oraz opinie Uczestników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane
w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.

6.3. Uczestnik zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych
w związku z uczestnictwem w badaniach za pośrednictwem ePanel.pl i nieujawniania ich osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

7.1. ARC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. Uczestnik może w terminie 60 dni nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu. Brak niewyrażenia zgody co do zmiany Regulaminu w terminie 60 dni od przesłania przez ARC informacji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.

7.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie ARC oraz na stronie www.ePanel.pl.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel