Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-627) przy ul. J. Słowackiego 12, zwany dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@epanel.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane:
• w celu rejestracji i posiadania konta ePanel.pl, w tym w celu: otrzymywania zaproszeń do udziału w badaniach; udziału w badaniach, zbierania punktów i wymiany ich na nagrody bądź wypłatę wynagrodzenia na podany rachunek bankowy, tj. w celach związanych z uczestnictwem w ePanel.pl na zasadach określonych w Regulaminie ePanel.pl, po uprzedniej jego akceptacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu udziału w konkursach (art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO);
• w celu wysyłki informacji dotyczącej ePanel.pl (art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO);
• w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
• w celu analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skierowania ankiety najbardziej dostosowanej do Pana/Pani i umożliwienia aktywnego uczestnictwa w ePanel.pl.

Może Pani/Pan wyrazić zgodę na preferowaną formę przekazywania informacji dotyczących obsługi konta ePanel.pl (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta na portalu ePanel.pl, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@epanel.pl

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji i posiadania konta na portalu ePanel.pl.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel