Właśnie ruszył wakacyjny konkurs epanelu na fanpage’u epanel.pl! Jeśli jeszcze nie polubiłeś naszej strony na Facebooku, zrób to teraz i weź udział w wakacyjnym konkursie, w którym nagrodami są zestawy gadżetów: Butelka chłodząca, torba bawełniana oraz frisbee!

Zasady są takie: do 19 lipca (macie 2 tygodnie) wyślijcie nam zdjęcia Waszych kreatywnych pomysłów na stworzenie logo epanelu z czego tylko chcecie 😁 Mogą to być muszelki na piasku, logo namalowane farbami, albo wszystko co Wam przyjdzie do głowy. Liczy się kreatywny pomysł i wykonanie!

Powodzenia!!!

Tutaj jest link do naszego fanpage’a:

https://www.facebook.com/epanelpl/

A tutaj regulamin konkursu:

REGULAMIN „Wakacyjnego Konkursu”

§ 1. Definicje
Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:
1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Konkurs – konkurs opisany i prowadzony według zasad opisanych poniżej;
3. Regulamin – niniejszy regulamin;
4. Jury – komisja oceniająca Filmy zgłoszone do Konkursu;
5. Praca konkursowa – fotografia logo epanelu wykonanego w niebanalny sposób
6. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Konkursu ukończyła 15 rok życia;
7. Portal Organizatora – portal internetowy panelu epanel.pl należący do spółki ARC Rynek i Opinia, dostępny pod adresem internetowym www.epanel.pl

§2. Organizacja Konkursu
1. Organizator Konkursu ogłasza Konkurs, którego cel, zasady i nagrody zostały opisane w Regulaminie.

§ 3. Cel i motyw przewodni Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora „epanel.pl”.

§ 4. Jury
1. Zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców nagród wyłania Jury.
2. W skład Jury wchodzą: Magdalena Felczak – PR Manager ARC Rynek i Opinia, Aleksandra Wiśniewska, Social Media Specialist w ARC Rynek i Opinia
3. Pracami Jury kieruje przewodnicząca Jury, którą jest Aleksandra Wiśniewska.

§ 5. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie może uczestniczyć tylko osoba opisana w § 1 pkt 6 Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz przygotowanie i przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika pracy konkursowej.
4. Prace konkursowe należy przesyłać w wiadomości prywatnej do fanpage’a epanel.pl na FB. Przesłanie pracy konkursowej na wskazany adres jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na publikowanie pracy na stronie internetowej i w social mediach z zachowaniem ochrony danych osobowych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może przygotować i zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także pracownicy lub przedstawiciele innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również ich osoby najbliższe.

§ 6. Praca konkursowa
1. Tematem pracy konkursowej jest logo epanel przedstawione w niebanalny sposób.
2. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych.

§ 7. Nagrody
1. Zwycięzcę Konkursu wybiera spośród Uczestników Konkursu Jury.
2. W ramach Konkursu wyłanianych jest dziesięciu Zwycięzców
3. Nagrody
Nagrodą dla każdego Zwycięzcy jest zestaw gadżetów epanel, w którego skład wchodzą: butelka chłodząca, torba bawełniana oraz frisbee.
Nagrody Zwycięzcom będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzców.
W ocenie prac konkursowych przez Jury nie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 8. Czas trwania i harmonogram Konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 5.07.2018 do 19.07.2018.

Harmonogram
5.07.2018 – 19.07.2018 – Przekazywanie prac konkursowych
Do 25.07.2018 – Wyłonienie Zwycięzców
25.07.2018 – Ogłoszenie wyników Konkursu
Do 31.07.2018 –  Wysyłka nagród
2. Organizator może bez podania przyczyn wydłużyć termin przekazywania prac konkursowych do 14 dni – wówczas wszystkie powyższe daty zostaną adekwatnie przesunięte o 14 dni. W przypadku wydłużenia terminu Konkursu Organizator poinformuje o tym na swoim fanpage’u.

§ 9. Prawa autorskie
1. Zdjęcia oraz wypowiedzi literackie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Uczestnik Konkursu przekazując prace konkursową Organizatorowi przelewa na jego rzecz wszelkie przysługujące mu i zbywalne prawa opisane w ust. 2, w szczególności prawa autorskie majątkowe, a także oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego warunki, w szczególności w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw opisanych w ust. 2. Ponadto Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń do utworu, w szczególności prawa do wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych.
3. Poprzez przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe ) do pracy oraz do wszystkich utworów w nim wykorzystanych, prawa zależne oraz prawa pokrewne. Uczestnik Konkursu ponadto oświadcza tym samym, iż posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób (fizycznych, prawnych lub osób, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego) utrwalonych pracy oraz zgodę tych osób na nieodpłatne wykorzystanie (np. udostępnianie, rozpowszechnianie) przez Uczestnika Konkursu i Organizatora ich wizerunku.
4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na następujących nośnikach: w komputerach, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach stałych i przenośnych, dyskach trwałych, przenośnych, USB, CD, DVD, w telewizji, radiu, internecie, portalach społecznościowych np. Facebook, tematycznych, np. YouTube.

§ 10. Dane osobowe
1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883).

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Konkurs prowadzony jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne roszczenia osób trzecich związanych z pracami konkursowymi zgłoszonymi przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie i dopełnienie przez Uczestnika Konkursu obowiązku podatkowego w związku z przyznaną nagrodą.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować w wiadomościach prywatnych przez fanpage epanel.pl

 

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel