Właśnie ruszył mikołajkowy konkurs epanelu na fanpage’u epanel.pl! Jeśli jeszcze nie polubiłeś naszej strony na Facebooku, zrób to teraz i weź udział w konkursie i wygraj zestaw gadżetów: torbę na zakupy, kubek i frisbee!

Zasady są takie: do 9 grudnia wyślijcie zdjęcie z kreatywnego obchodzenia Mikołajek- pomysły na prezenty, sposób ich przekazania. Wyślijcie je nam w wiadomości na FBJ

Tutaj jest link do naszego fanpage’a:

https://www.facebook.com/epanelpl/

 

A tutaj regulamin konkursu:

REGULAMIN „Mikołajkowego konkursu”

1. Definicje

Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Konkurs – konkurs opisany i prowadzony według zasad opisanych poniżej;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Jury – komisja oceniająca Filmy zgłoszone do Konkursu;
  5. Praca konkursowa – fotografia z kreatywnego obchodzenia Mikołajek
  6. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Konkursu ukończyła 15 rok życia;
  7. Portal Organizatora – portal internetowy panelu epanel.pl należący do spółki ARC Rynek i Opinia, dostępny pod adresem internetowym www.epanel.pl

2. Organizacja Konkursu
1. Organizator Konkursu ogłasza Konkurs, którego cel, zasady i nagrody zostały opisane w Regulaminie.

3. Cel i motyw przewodni Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja marki Organizatora „epanel.pl”.

4. Jury
1. Zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców nagród wyłania Jury.
2. W skład Jury wchodzą: Magdalena Felczak – PR Manager ARC Rynek i Opinia, Aleksandra Wiśniewska, Social Media Specialist w ARC Rynek i Opinia
3. Pracami Jury kieruje przewodnicząca Jury, którą jest Aleksandra Wiśniewska.

5. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie może uczestniczyć tylko osoba opisana w § 1 pkt 6 Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz przygotowanie i przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika pracy konkursowej.
4. Prace konkursowe należy przesyłać w wiadomości prywatnej do fanpage’a epanel.pl na FB. Przesłanie pracy konkursowej na wskazany adres jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na publikowanie pracy na stronie internetowej i w social mediach z zachowaniem ochrony danych osobowych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może przygotować i zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, a także pracownicy lub przedstawiciele innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również ich osoby najbliższe.

6. Praca konkursowa
1. Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie obchodzenia Mikołajek w kreatywny sposób
2. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści obraźliwych.

7. Nagrody
1. Zwycięzców Konkursu wybiera spośród Uczestników Konkursu Jury.
2. W ramach Konkursu wyłanianych jest dziesięciu Zwycięzców
3. Nagrody
Nagrodą dla każdego Zwycięzcy jest zestaw gadżetów epanel, w którego skład wchodzą: kubek, torba bawełniana oraz frisbee.
Nagrody Zwycięzcom będą przekazywane drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzców.
W ocenie prac konkursowych przez Jury nie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

8. Czas trwania i harmonogram Konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 6.12.2018 do 9.12.2018.

Harmonogram
6.12.2018 – 9.12.2018 – Przekazywanie prac konkursowych
Do 12.12.2018 – Wyłonienie Zwycięzców
14.12.2018 – Ogłoszenie wyników Konkursu
Do 24.12.2018 –  Wysyłka nagród
2. Organizator może bez podania przyczyn wydłużyć termin przekazywania prac konkursowych do 14 dni – wówczas wszystkie powyższe daty zostaną adekwatnie przesunięte o 14 dni. W przypadku wydłużenia terminu Konkursu Organizator poinformuje o tym na swoim fanpage’u.

9. Prawa autorskie
1. Zdjęcia oraz wypowiedzi literackie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Uczestnik Konkursu przekazując prace konkursową Organizatorowi przelewa na jego rzecz wszelkie przysługujące mu i zbywalne prawa opisane w ust. 2, w szczególności prawa autorskie majątkowe, a także oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje wszystkie jego warunki, w szczególności w zakresie przekazania na rzecz Organizatora praw opisanych w ust. 2. Ponadto Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich roszczeń do utworu, w szczególności prawa do wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych.
3. Poprzez przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe ) do pracy oraz do wszystkich utworów w nim wykorzystanych, prawa zależne oraz prawa pokrewne. Uczestnik Konkursu ponadto oświadcza tym samym, iż posiada prawa do wykorzystania wizerunku osób (fizycznych, prawnych lub osób, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego) utrwalonych pracy oraz zgodę tych osób na nieodpłatne wykorzystanie (np. udostępnianie, rozpowszechnianie) przez Uczestnika Konkursu i Organizatora ich wizerunku.
4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych na następujących nośnikach: w komputerach, laptopach, smartfonach i innych urządzeniach stałych i przenośnych, dyskach trwałych, przenośnych, USB, CD, DVD, w telewizji, radiu, internecie, portalach społecznościowych np. Facebook, tematycznych, np. YouTube

10. Dane osobowe

1.Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Administratorem danych  jest ARC Rynek i Opinia ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.arc.com.pl
2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez czas trwania konkursu i potrzebny na rozpatrzenie ew. odwołań uczestników oraz wymagany przepisami prawa, dane nie będą udostępniane do podmiotów trzecich, uczestnikom przysługuje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu kontrolnego.

11. Postanowienia końcowe

1. Konkurs prowadzony jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne roszczenia osób trzecich związanych z pracami konkursowymi zgłoszonymi przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstanie i dopełnienie przez Uczestnika Konkursu obowiązku podatkowego w związku z przyznaną nagrodą.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować w wiadomościach prywatnych przez fanpage epanel.pl

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel