Zapraszamy osoby posiadające konto na epanel.pl do udziału w Kawowej akcji paragonowej. Piłeś/ Piłaś kawę „na mieście” – prześlij nam paragon, a otrzymasz 3 punkty na swoje konto!

Szczegóły w Regulaminie!

REGULAMIN  AKCJI ”Kawowa akcja paragonowa”

1. Definicje

Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

1.1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Akcja – akcja opisana i prowadzona według zasad opisanych poniżej;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin;

1.4. Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Akcji ukończyła 18 rok życia i ma aktywne konto na ePanel.pl;

www.epanel.pl

2. Zasady Akcji

2.1. W ramach Akcji Uczestnicy w terminie do 31.08.2020 roku mogą przesyłać paragony, na których przynajmniej jedną z pozycji stanowi kawa przyrządzona w miejscu, skąd pochodzi paragon.

2.2. Paragon musi zawierać: datę, rodzaj napoju, miejsce zakupu oraz cenę.

2.3. Uznawane są wyłącznie paragony z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Jeden paragon może być przesłany tylko z jednego adresu mailowego. W przypadku wysyłki tego samego paragonu z kilku adresów, paragon nie zostaje zaliczony, chyba, że osoby wysyłające paragon dojdą do porozumienia, do którego konta należy go przypisać.

2.5. Za każdy prawidłowy paragon Uczestnik otrzyma na swoje konto 3 punkty.

2.6. Punkty zostaną dopisane najpóźniej do końca września 2020 roku.

2.7. Paragony przesłane po zakończeniu akcji, czyli po 31.08.2020 nie będą uznawane.

2.8. Paragony należy wysyłać na adres: paragony@badanie.arc.com.pl

3. Dane osobowe

3.1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Administratorem danych jest ARC Rynek i Opinia ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.arc.com.pl

3.2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez czas trwania konkursu i potrzebny na rozpatrzenie ew. odwołań uczestników oraz wymagany przepisami prawa, dane nie będą udostępniane do podmiotów trzecich, uczestnikom przysługuje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu kontrolnego.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel