Ruszamy z tegoroczną odsłoną paragonowej akcji kawowej! Wy pijecie kawę i przesyłacie nam paragony, my doliczamy 3 punkty na Wasze konto od każdego przesłanego paragonu. Akcja trwa do 31.10.2021!

Każdy przesłany przez Was paragon musi być inny – tzn. albo z innym rodzajem kawy albo z innego miejsca zakupu. Paragon dotyczący tego samego rodzaju kawy z tego samego miejsca jest liczony tylko raz.

Jeżeli zawsze pijesz czarną kawę – podsyłaj nam paragony z różnych miejsc, w których ją kupiłeś(aś). Jeżeli z kolei kupujesz zawsze w tym samym miejscu – podsyłaj nam paragony z różnymi rodzajami kaw.

Każdy panelista dostanie swój dedykowany link i tylko przez ten link może przesyłać swoje paragony.

Wszystko jest dokładnie opisane w poniższym regulaminie. Jeżeli macie pytania – piszcie do nas przez formularz kontaktowy.

REGULAMIN  AKCJI ”Kawowa akcja paragonowa”

1. Definicje

Użytym poniżej zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

1.1. Organizator – spółka pod firmą ARC Rynek i Opinia Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000121884 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Akcja – akcja opisana i prowadzona według zasad opisanych poniżej;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin;

1.4. Uczestnik Akcji – osoba fizyczna, która w momencie ogłoszenia Akcji ukończyła 18 rok życia i ma aktywne konto na ePanel.pl;

www.epanel.pl

2. Zasady Akcji

2.1. W ramach Akcji Uczestnicy w terminie do 31.10.2021 roku mogą przesyłać paragony, na których przynajmniej jedną z pozycji stanowi kawa przyrządzona w miejscu, skąd pochodzi paragon.

2.2. Paragon musi zawierać: datę, rodzaj napoju, miejsce zakupu oraz cenę.

2.3. Uznawane są wyłącznie paragony z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

2.4. Jeden paragon może być przesłany tylko z jednego adresu mailowego. W przypadku wysyłki tego samego paragonu z kilku adresów, paragon nie zostaje zaliczony, chyba, że osoby wysyłające paragon dojdą do porozumienia, do którego konta należy go przypisać.

2.5. Za każdy prawidłowy paragon Uczestnik otrzyma na swoje konto 3 punkty. Jeżeli Uczestnik prześle 2 lub więcej paragonów z tego samego miejsca z takim samym rodzajem kawy – otrzyma punkty tylko za jeden paragon (czyli 3 punkty). Istnieje możliwość przesłania kilka paragonów z jednego miejsca, pod warunkiem, że będzie na nich widnieć za każdym razem inny rodzaj kawy przyrządzonej na miejscu).

2.6. Punkty zostaną dopisane najpóźniej do końca listopada 2021 roku.

2.7. Paragony przesłane po zakończeniu akcji, czyli po 31.10.2021 nie będą uznawane.

2.8. Paragony należy wysyłać poprzez link wysłany w wiadomości e-mail do każdego uczestnika epanel.pl.

3. Dane osobowe

3.1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Administratorem danych jest ARC Rynek i Opinia ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.arc.com.pl

3.2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz 1000) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez czas trwania konkursu i potrzebny na rozpatrzenie ew. odwołań uczestników oraz wymagany przepisami prawa, dane nie będą udostępniane do podmiotów trzecich, uczestnikom przysługuje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu kontrolnego.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel